Skoglig plattform i Väst

Bakgrund

Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län, här finns flest antal sysselsatta i skogsnäringen jämfört med övriga län och branschen omsätter över 35 miljarder kronor per år. Skogen är källan för många produkter och nyttor med stor utvecklingspotential. I Västra Götaland är ägandeförhållandena ovanliga då över 80 % av skogsägarna är enskilda personer, som också äger relativt små skogsarealer jämfört med bolagsägda skogar i andra delar av landet. Sammantaget finns både särskilda utmaningar och möjligheter för ett hållbart skogsbruk i Västra Götaland. Det gäller för skogsägare och andra att välja rätt lösningar för hållbar affärsutveckling på kort och lång sikt.

Mycket forskning och utveckling pågår, men hur kan skogsägare, entreprenörer och andra intressenter i Västra Götaland bättre ta del av och dra nytta av dem? I förhållande till de stora arealerna skog som finns i Västra Götaland och dess betydelse för näringen, bedrivs en låg andel skogsforskning. Behov finns av strategiska forsknings- och utvecklingsinsatser som är viktiga för skogsintressenter i Västra Götaland.

Projektets mål och syfte

Gröna Klustret Nuntorp etablerar nu en skoglig plattform, en arena för skoglig utveckling, vars syfte är att genom möten mellan skogsaktörer, forskare, utbildningsanordnare, innovationsaktörer, teknikutvecklare, civilsamhället och offentlig sektor utveckla de skogliga värdekedjorna och ett hållbart skogsbruk. Aktörerna som deltar får möjlighet att i nätverk diskutera sina utmaningar och behov. Analyser och information om aktuell forskning och utveckling ger deltagarna ett underlag för att utveckla sin verksamhet. Dessutom initieras utvecklingsinsatser genom ett nära samarbete mellan Gröna Klustret Nuntorp och det västsvenska innovationssystemet så som Science Parks, inkubatorverksamheter, industriella utvecklingsarenor, universitet och högskolor samt nationella forskningsaktörer.

Den skogliga plattformen på Gröna Klustret Nuntorp ska medverka till att:

  • skogsägare i Västra Götaland har hög kunskapsnivå om hållbart skogsbruk
  • förädlingsvärdet av skogen i Västra Götaland ökar
  • företag i skogsbranschen i Västra Götaland stärks
  • fler skogliga utvecklings- och forskningsprojekt baserade på skogliga utmaningar och möjligheter i Västra Götaland etableras
  • skogens förädling och nya affärsmodeller utvecklas och bidrar därmed till landsbygdsutveckling i olika delar av Västra Götaland
  • skogsnäringen har en inkluderande arbetsmiljö med goda erfarenheter av att arbeta med åtgärder inom jämställdhet och mångfald

Finansiärer