Om Gröna Klustret

Om oss

Vår vision:
En regional mötesplats på Nuntorp, med ett levande kunskaps- och utvecklingscenter, som genom nationellt samarbete, främjar utveckling och tillväxt av de gröna näringarna i hela Fyrbodal.

Idé och affär

Vår idé är att skapa en klustermiljö som ger förutsättningar för utbildning, forskning och överföring av kunskap för att bidra till utveckling i Fyrbodals kommuner inom de gröna näringarna och närliggande branscher.

Affären innebär att med hjälp av klustret generera hållbara jord- och skogsföretag samt företag i närliggande branscher som stärker Fyrbodal och därigenom skapa samhällsnytta.

Historia

Nuntorp är belägen nära södra gränsen av Dalslands slättbygder, 3 km söder om Brålanda. 1939 beslöt riksdagen att skilja lantmannaskolorna från folkhögskolorna och att skolorna även skulle ha egna jordbruk. Efter beslut av landstinget år 1941 köptes gården Nuntorp i Brålanda socken in. Den 5 september 1944 invigde landshövdingen i Älvsborgs län, Nuntorps lantmannaskola och lanthushållsskola i Brålanda socken. De följande åren uppfördes fler byggnader och åkermarken täckdikades. 1950 utökades antalet bostäder ytterligare och även ett svin – och hönshus invigdes. Mer åkermark köptes in. 1962 byggdes både skola och elevhem ut. 1971 skedde en stor förändring i utbildningen i och med gymnasieskolans införande. Lantbruksutbildningen blev tvåårig och det ingick även allmänna ämnen på schemat. Det blev också mer praktisk utbildning och många närliggande jordbruk blev praktikgårdar. Även lanthushållsskolans utbildning förändrades. En anpassning av utbildningen har kontinuerligt skett så att den motsvarar dagens krav. Fram till sommaren 2017 bedrevs en Naturbrukslinje med inriktning på djur och lantbruk samt särskoleverksamhet.

Efter att regionen fattat beslut om att avveckla skolan togs också beslut om att sälja fastigheten. Tomas Sylvesson, Tengesbol och Richard Johansson, Västergården  upprättade ett köpeavtal och  tillträde fastigheten den 15 mars 2018.

Mark och skog delades sedan mellan de två köparna. Fastighetsbeståndet övertogs av Richard Johansson och hans fru Anna.

Bakgrund

Utvecklingen inom de gröna näringarna är intensiv med tydliga inslag av ny teknik och hög grad av innovationsförmåga.  I en tid när ekonomin internationaliseras är tillgången till kunskap avgörande för att vår region och att Sverige som nation ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Inom de gröna näringarna växer det fram nya arbetsuppgifter och många lokala producenter vittnar om bristen på utbildad arbetskraft.

Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille bedrev en förstudie fram till maj 2018 med syfte att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt Kluster på Nuntorp. Ett stort engagemang för framtida utveckling inom de gröna näringarna uppstod i bygden. Förstudien visade att förutsätningarna var mycket goda och en ekonomisk förening bildades i maj 2018 med syfte att driva klusterverksamheten på Nuntorp.

Klustret består av aktörer från olika branscher men med anknytning till de gröna näringarna. En del av dessa finns fysiskt på plats på Nuntorp medan andra ingår i det virtuella nätverket.

I klustret ingår som en mycket väsentlig del också en stab med uppgift att driva verksamheten framåt, att jobba med marknadsföring, utbildningssamordning, forskning och utveckling samt service till medlemmar och aktörer.