Om Gröna Klustret

Vision

Gröna klustret är ett levande kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna i hela Fyrbodal.

Verksamhetsidé

Vår idé är att skapa en klustermiljö som ger förutsättningar för kompetenshöjning och idé- och projektutveckling vilket bidrar till utveckling inom de gröna näringarna och närliggande branscher i hela Fyrbodal.

Gröna klustret skapar kontaktytor för företagen i syfte att sprida information och höja kompetensen. Vi fungerar som en lots och mötesarena och initierar och driver utvecklingsfrågor i en bred samverkan inom Västra Götalandsregionens olika program, andra satsningar, innovationsstödsystem, kompetenscentrum samt med akademi, näringsliv, ideella och offentliga organisationer.

Företagen får del av ny kunskap genom olika kurser, seminarier och utbildningar som Gröna klustret anordnar. Samhällsutmaningar som exempelvis klimatutmaningar och ökad självförsörjningsgrad prioriteras i klustrets verksamheter och stärker därmed hållbarheten i företagen.

Gröna klustret arbetar för att utveckla idéer och samverkanslösningar samt förbereda, initiera och driva projekt som verkar för att nyttogöra innovationer som stärker lantbrukets möjligheter att öka lönsamhet, produktion och sysselsättning i de gröna näringarna. För att kunna implementera ny teknik, nya grödor, cirkulära system, forskningsrön, nya marknader etcetera krävs att hela kedjan fungerar. Klustret är engagerat i hela värdekedjan där utöver skogs- och lantbruket även förädlingsindustrin och avsättningen gentemot marknaden är viktiga delar.

Vår målsättning

Idéutveckling och nya affärsmodeller – Genom att fånga upp lantbrukarnas behov av utvecklingsinsatser och hitta lokala samverkanslösningar på gemensamma utmaningar, kan vi stärka de gröna näringarna genom att utveckla nya affärsmodeller och cirkulära system inom energi-, skogs-, lantbruks- och livsmedelsområdet.

Ökad kunskap och kompetensförsörjning – Gröna klustret sprider nya forskningsrön, ny teknik och kunskap som ökar kunskapen, väcker intresse och leder till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag i Fyrbodal. Det är även viktigt att sprida resultaten till och från olika satsningar i andra delar av Västra Götaland.

Diversifiering och förädling kopplat till livsmedel, grön energi och lantbruk – Genom att öka förädlingsgraden och diversifiera gårdens inriktningar så kan mervärden skapas så som ökad lönsamhet och minskad sårbarhet. Gröna klustret kan identifiera och väcka intresse för att ta vara på områdets delvis outnyttjade resurser och tillväxtpotential som bidrar till att öka områdets attraktivitet.