Cirkulära system

”Cirkulära system” är ett samverkansprojekt mellan Gröna Klustret och Chalmers industriteknik. Projektet syftar till att utveckla nya företag och nya affärer genom att bättre nyttja företagens restprodukter. Dessa restprodukter är ofta underutnyttjade och kan i stället användas för att utveckla nya produkter eller bli en resurs för andra företag. Vi kommer att kartlägga vilka restprodukter som finns från lokala lantbruk och livsmedelsindustrier. Arbetet innebär även att identifiera nya samarbeten samt prioritera vilka idéer och möjligheter som har störst potential samt att identifiera flaskhalsar och behov i hela värdekedjan.

Är du primärproducent, har ett livsmedelsföretag eller är sugen på att arbeta med matproduktion, turism eller resursutnyttjande? Bidra med dina inspel till vår enkät, så att vi kan kartlägga vilken riktning vi ska ta tillsammans.

Till enkäten

Syftet med projektet:

 • Öka resursanvändningen och den cirkulära ekonomin samt minska klimatpåverkan.
 • Stärka områdets attraktionskraft genom ökat utbud av förädlade produkter och tjänster samt matupplevelser kopplat till de gröna näringarna.
 • Öka konkurrenskraften inom de gröna näringarna genom att nyttja varandras och områdets resurser mer effektivt.
 • Öka självförsörjningsgraden.

 

Identifierat behov

Problem och behov som projektet ska lösa:

 • Många lantbruk behöver ökad lönsamhet.
 • Identifiera marknadspotentialer.
 • Behov av att bättre nyttja områdets råvaror och restströmmar samt utveckla värdekedjor.
 • Behov av fler produkter och tjänster baserat på de gröna näringarna som kan stärka områdets attraktionskraft, krisberedskap och självförsörjningsgrad.
 • Ökat behov av samverkan mellan företag och även mellan organisationer som stärker de gröna näringarnas möjligheter att öka värdet av restströmmar från företagen.
 • Minskade klimatpåverkan och grön omställning.

 

Styrgrupp

I styrgruppen kommer förutom Gröna klustret och Chalmers industriteknik även finnas representanter från LRF, Lokalproducerat i Väst, Sparbanken, Nuntorp gårdsbutik (ett nav för lokalproducerade produkter till konsument) och Skafferi Väst grossist ( som säljer råvaror till
offentliga kök i hela Dalsland samt Säffle och Vänersborg).

 

Chalmers Industriteknik

Chalmers Industriteknik är en forsknings- och utvecklingsorganisation med fokus på innovation för ett hållbart samhälle. Stiftelsens uppdrag är att stärka svensk innovationskraft och nyttiggöra forskningsresultat i samhället.
Gruppen Cirkulär ekonomi kommer bidra i projektet genom metoder och kunskap kring cirkulära och resurseffektiva matsystem, industriell symbiossamverkan för ökad resurseffektivitet och innovationsstöd. På detta sätt kommer projektet att utveckla ett samarbete som bryggar över mellan akademi och konkret företagsutveckling där innovationer och ny kunskap kan komma till godo.

 

Projektaktiviteter

 • Mobilisering och uppsökande verksamhet.
 • Matchning och samarbete med andra företag och organisationer runt om i landet, men även från andra regioner i Europa där vi utbyter erfarenheter och får inspiration. Nyttja vårt nätverk med andra Gröna kluster samt Landsbygdsnätverket.
 • Anordna kurser och utbildningar.
 • Belysa ”lediga företagsidéer” genom att uppmärksamma och sprida information om vart det fnns potential för nya eller befntliga företag att vara verksamma. Det kan handla om att beskriva flaskhalsar eller luckor i en affärskedja, restströmmar som inte nyttjas eller berätta om hur efterfrågan på tjänster eller produkter ser ut.
 • Skapa mer resurseffektiva cirkulära system genom workshops, intervjuer, enskilda möten skrivbordsstudier och informationsinsamling. Identifiera vilka restprodukter som inte används, vilka resurser som saknas för utveckla nya produkter samt identifiera vilka samarbeten som tillsammans kan nyttja varandras resurser mer optimalt.
 • Stärka samverkan mellan företag, organisationer och det innovationsfrämjande systemet i Västra Götaland.
 • Sprida samarbetets metoder och arbetssätt till andra organisationer samt kommuner för att stärka näringslivet och den gröna omställningen.

 

Målgrupp

Samarbetet riktar sig främst till:

 • De som bär på en idé om att förädla och utveckla nya produkter och tjänster med koppling till de gröna näringarna.
 • Befintliga producentnätverk som får tillskott av nya produkter och medlemmar. De kan vara inspiratörer och mentorer till de som vill starta upp.
 • Besöksnäringen som får fler säljbara produkter och tjänster som stärker områdets näringsliv och attraktivitet.
 • Handeln samt offentliga och privata storkök som erbjuds fler produkter.

Projektet kommer att knyta an och inom vissa områden arbeta tätt ihop med ”Ökad förädling för attraktivare bygd”.

Läs mer