Utbildning och Forskning/Utveckling

På Gröna Klustret anordnas kurser, seminarier och utbildningar. Vi kan fungera som kontaktperson i utbildnings- och forsknings frågor samt koordinera behov och identifiera lämpliga aktörer.

Utbildning

Gröna Klustret Nuntorp erbjuder under våren utbildningar inom bland annat skogsbruk och excel. Utbildningarna görs tillsammans med eDIT, Ett Dalsland i Tillväxt och Plockhugget. Fler kurser kan bli aktuella senare i vår.

eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. https://www.ettdalslanditillvaxt.se/

Plockhugget ordnar kurser och tillhandahåller tjänster som rådgivning, avverkningsplanering och förvaltning inom naturnära skogsbruk.

                                                                                                  

Kontinuitetsskog i teori och praktik
Del ett 21-22 september kl. 9-17.
Del två 21-23 oktober  kl 9-17.
Plats: Huvudbyggnaden Nuntorp   

Se information och anmälan

Utbildning på Gröna klustret sept-okt -20 

 

Excel grund 8 september kl 8.30-16
https://invajo.com/l/fWcKUmpKik

Excel fortsättning 20 oktober kl 8.30-16
https://invajo.com/l/lZsQtAWmPw 

Excel avancerad 21 oktober kl 8.30-16
https://invajo.com/l/YXCbI9Katv

Forskning och Utveckling

Baljväxter

Vi i Gröna Klustret vill vara aktiva inom forskning och utveckling med att erbjuda resurser till projekt, t.ex provplatser, datainsamling, analyser och rapportering.

Vi genomför just nu en förstudie om gröna baljväxter som är ett klimatsmart val!

Övergripande målet är “en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet”

Bakgrund

• Flera utmaningar finns för att nå regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 2030.

• Enligt Ekoweb (jan 2018) är andelen svenskproducerade ekologiska livsmedel störst inom ägg och mejeri, medan större delen av exempelvis ekologiska baljväxter och frö fortfarande är import

• Att odla baljväxter är utifrån det ekologiska perspektivet mycket gynnsamt i och med dess kvävefixerande egenskaper samt dess positiva fördelar i växtföljden.

• Flera studier har genomförts för olika delar av processen. Vi vill nu ta fram underlag för att kunna start fullskalig produktion av baljväxter för humanföda

Syfte, förstudie
Att med hjälp av omvärldsbevakning och analyser, identifiera behov och utmaningar för att svenskt odlade, grönskördade frysta baljväxter kan bli en kommersiell produkt som livsmedel.
Syftet med förstudien är att bana väg för genomförandeprojektet.

Förstudien planeras pågå fram till februari 2020.

Resultatet ska bli en ansökan till ett genomförandeprojekt med mål att ta fram underlag för fullskalig produktion av baljväxter som humanföda.

Vi tackar våra sponsorer, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands Sparbank och Odlarföreningen som gör denna förstudie möjlig!

Lokal livsmedelsproduktion till offentliga kök, restaurang och butik   

I januari 2019 inleddes en serie möten med anknytning till den nationella livsmedelsstrategin. Strategins syfte är att öka produktionen, bidra till en konkurrenskraftig livsmedelskedja, öka sysselsättningen, exporten, innovationskraften och lönsamheten samtidigt som relevanta mål nås. Detta arbete går nu in i en fas där möjligheten att bygga upp en grossistfunktion för lokala livsmedelsproducenter kommer att undersökas. Genom denna åtgärd kan mindre producenter i större utsträckning komma ifråga för kommunernas upphandlingar och även öka sin produktion till näringslivet i övrigt.

Mötesplats Skog och Trä

Fyrbodals Kommunalförbund har beviljat tillväxtmedel till en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att etablera en plattform för skoglig utveckling på Gröna Klustret Nuntorp. Förstudien ska belysa hur en plattform för skogliga frågor kan utformas. Arbetets övergripande problemformulering handlar om hur skogens stora resurser kan användas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.
Det förväntade resultatet av förstudien, med slutdatum 2020-06-30, är att plattformens organisation, arbetsformer och finansiering fastlagts med en plan för den kommande verksamheten under de följande två åren.