Mötesplats Skog och Trä

Fyrbodals Kommunalförbund har beviljat tillväxtmedel till en förstudie med syfte att undersöka förutsättningarna för att etablera en plattform för skoglig utveckling på Gröna Klustret Nuntorp. Förstudien ska belysa hur en plattform för skogliga frågor kan utformas. Arbetets övergripande problemformulering handlar om hur skogens stora resurser kan användas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Det förväntade resultatet av förstudien, med slutdatum 2020-06-30, är att plattformens organisation, arbetsformer och finansiering fastlagts med en plan för den kommande verksamheten under de följande två åren.

Nuläge och framtid

Under vårens arbete med förstudien har samtal förts med en antal företrädare för olika intressenten med anknytning till skogen. En styrgrupp har bildats som består av representanter för större och mindre skogsägare, naturskyddsföreningen, skogsbolag, universitet och högskola, byggbolag m fl.

Förstudien kommer att pågå till 31 oktober, men slutsatser hittills är bla att man anser att det finns ett stort behov av en arena som möjliggör en allsidig belysning av skogens olika roller och resurser. Vikten av ökad kunskap är också ett genomgående tema.

Den framtida övergången till det fossilfria samhället medför stora förväntningar på skogen som energikälla och koldioxidinlagring. För att klara dessa utmaningar måste vi ta till oss både ny och gammal kunskap och sprida denna.

Du som har tankar och idéer om framtidens skogsanvändning är välkommen att höra av dig till oss på Gröna Klustret.

Arbetsgruppen för förstudien ”Mötesplats Skog och Trä” leds av Roger Johansson telefon: 070 655 3879.