MatpåDal – Samverkan för mat och upplevelser

Utveckling av Dalslands landsbygd

Dalsland har konstaterats ha en ökad efterfrågan på förädlade och hantverksmässigt framställda livsmedelsprodukter samt upplevelser i skog och mark. De senaste årens växande besöksnäring är en bidragande faktor. Detta innebär en möjlighet för små- och medelstora gårdar i området. Genom diversifiering kan verksamheterna få fler ben att stå på, vilket i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet.

Är du primärproducent, har ett livsmedelsföretag eller är sugen på att arbeta med matproduktion, turism eller resursutnyttjande? Bidra med dina inspel till vår enkät, så att vi kan kartlägga vilken riktning vi ska ta tillsammans.

Till enkäten

Bakgrund

Inom de gröna näringarna finns mycket resurser som inte nyttjas fullt ut. Det finns en stor potential att öka förädlingen av råvaror eller biprodukter, bättre ta tillvara på restströmmar samt utveckla nya produkter. Det finns också behov av att diversifiera produktionen av främst baslivsmedel då självförsörjningsgraden på vissa livsmedel är väldigt låg. Det råder exempelvis stor brist på lokalt producerade morötter, rödbetor, baljväxter (förutom ärtor) samt potatis, men även kyckling och mejeriprodukter. Det skulle därför vara värdefullt att få fler som diversifierade sin odling och fler som startade förädlingsverksamhet kopplat till detta så som tvätteri, skaleri samt lagring för att tillgodose tillgång under större delen av året. Det skulle leda till mindre transporter, ökad självförsörjningsgrad, ökad sysselsättning, tillväxt och mindre sårbara företag.  

I och med projekt Lokalproducerat på bordet som Gröna klustret drev och som avslutades våren 2023 så finns det nu fleråriga avtal med Dalslandskommunerna samt Vänersborg och Säffle kommuner om att köpa in lokalproducerade produkter från Skafferi väst grossist till sina offentliga kök. Det tryggar en stabil efterfrågan på lokalproducerade produkter och gör det således lättare för lantbrukare att våga satsa på nya grödor när man vet att det finns en köpare. Än så länge är detta dock inte känt hor det stora flertalet primärproducenter. 

Såväl besökare som boende i området uppskattar fritidsservice, utflyktsmål och matupplevelser. Genom att profilerade produkter exponeras och säljs till turister skapar det också en högre efterfrågan hos de som bor i området och en stärkt lokal identitet. Fler innovativa produkter skapar lyskraft och efterfrågan som kan intressera konsumenter och besökare att köpa mer lokala produkter samt stärka områdets attraktivitet. För att detta ska bli verklighet behöver företagen inom de gröna näringarna inspiration och ökad kunskap för att möta utmaningar och möjligheter. Företag har senaste decennierna blivit mer och mer specialiserade och producerar en eller fåtal produkter. Man har kunna importera insatsvaror och har på så sätt blivit mer sårbara för leverensproblem, prisfluktuationer mm. 

Projektet ska främst rikta sig till de som ännu inte tagit steget till att diversifiera eller starta förädlingsverksamhet.

Syfte

  • Stärka områdets attraktionskraft genom ökat utbud av förädlade produkter och tjänster, matupplevelser, aktiviteter och utflyktsmål kopplat till de gröna näringarna
  • Ökad konkurrenskraft och minskad sårbarhet inom de gröna näringarna
  • Ökad självförsörjningsgrad 

Mål

  • Skapa nya tjänster och produkter kopplat till de gröna näringarna.  
  • Primärproducenter får nya kunskaper, kontakter och erfarenhetsutbyte 
  • Öka diversifieringen inom primärproduktionen 
  • Ökad andel lokalproducerade produkter i handeln samt i offentliga och privata storkök 

Projektet är i ansökan kallat ”Ökad förädling för attraktivare bygd”. Arbetsnamnet kommer under hela projektperioden att gå under namnet ”MatpåDal”.

Finansiärer: