Landbaserad fiskodling

Förstudie test- och demoanläggning

Gröna klustret Nuntorp undersöker tillsammans med Innovatum Science Park möjligheterna till att etablera en test- och demonstrationsanläggning för landbaserad fiskuppfödning på Nuntorp gård.

Syfte

Syfte med förstudien är att ta fram erforderliga underlag som krävs för att kunna gå vidare med en etablering av en test- och demonstrationsanläggning för landbaserad uppfödning av sötvattenfisk.

Mål

  • Ta fram ett färdigt prospekt där det framgår vilka förutsättningar som finns för att gå vidare med en etablering av test- och demonstrationsanläggning för landbaserad uppfödning av sötvattensfisk.
  • Väcka intresse hos lantbrukare som vill föda upp fisk i recirkulerande akvacirkulära system och för ett framtida nätverk av intresserade lantbrukare, leverantörer, foderproducenter, förädlingsled m.fl.
  • Väcka intresse hos andra aktörer i värdekedjan.

Vi genomför förstudien med finansiering från Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Bakgrund

Det finns stor potential till utöka antalet verksamheter inom gårdsbaserad matfiskproduktion. För att det ska bli fler odlare krävs ökad kunskap och kompetensbyggnad samt utveckling av hela affärskedjan, så att den blir hållbar och lönsam i de olika delarna. För det krävs bland annat en test- och demonstrationsanläggning för visning och utbildning, möjligheter till tester av foder och hantering av sidoströmmar samt för att samla och tillgängliggöra kunskap inom området. Att öka den egna matfiskproduktionen skulle ge möjligheter att minska importberoendet. En expansion av landbaserad matfiskproduktion i recirkulerande akvakultursystem (RAS), där mycket av näringen tas om hand genom partikeluppsamling samt i olika mikrobiologiska reningssteg, kan bidra till att öka vår självförsörjningsgrad, i linje med den svenska livsmedelsstrategin.

Lantbruket har många tomma byggnader som skulle kunna användas till landbaserad fiskodling och på så sätt ge lantbrukarna fler inkomster och förbättrad konkurrenskraft. Odlingarna har en hög grad av automation och kräver inte så mycket arbetskraft. Det gör att fiskuppfödning kan passa väl som kompletterande inriktning på en gård. Många gårdar med enbart växtodling kan med fiskodlingen få tillgång till värdefull gödsel och på så sätt bli mindre beroende av mineralgödsel. Sötvattensuppfödning innebär, till skillnad från saltvattensuppfödning, att gödseln diret kan spridas på åkermarken och på så sätt nyttjas i växtodlingen utan att först behandlas för att få bort salt.

De arter av tropisk sötvattensfisk som är mest aktuella, Clarias och Tilapia, äter till största delen vegetabiliskt foder som vi skulle kunna odla och framställa i Sverige. Idag importeras allt foder. Om råvarorna till foder kan odlas lokalt samt om man har kontroll över hela värdekedjan bidrar det till ökad krisberedskap och en investering för miljön.

Genomförande

1. Sprida information och väcka intresse

Förstudien ska arbeta med att sprida kunskap och väcka intresse för fiskuppfödning i lantbruket samt undersöka intresset för att etablera en test- och demonstrationsanläggning på Nuntorp. Via en test- och demonstrationsanläggning kommer lantbrukarna att få erforderlig kunskap och kompetens för att själva kunna investera i egna anläggningar.

Vi kommer under förstudien:

  • bjuda in till både fysiska och digitala informationstillfällen.
  • bjuda in pressen att ta del av förstudien och på så sätt sprida information i dags- och fackpress.
  • medverka på möten och event där vi presenterar förstudien.

2. Kostnad- och finansieringskalkyl

Förstudien ska ta fram beräkningar av vad en etablering av en test- och demonstrationsanläggning skulle kosta med specificerade kalkyler för iordningsställande av lokaler, gödselbrunnar, investering av bassänger med kringutrustning, drift, tillstånd samt demonstrationsaktiviteter och kurser.

Förstudien ska även undersöka hur anläggningen kan finansieras, i första hand kommer vi att undersöka möjligheterna inom havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet.

3. Intressenter

Förstudien ska undersöka vilka intressenter som behöver bli involverade och hur ansvarsfördelningen ser ut mellan diverse intressenter. Olika avtal behöver upprättas mellan leverantör av anläggningen, serviceavtal, vem som ska äga investeringen, hyra av lokaler samt vilka behov av kompetenshöjande insatser som behövs i hela leveranskedjan.

Vi arbetar tillsammans med Innovatum Science Park för att utveckla idén om en test- och demonstrationsanläggning. Innovatum har kunskap kring innovationssystem, projektutveckling, industriell teknik samt kopplingarna till andra projektet som berör området fiskuppfödning på land.

4. Nyttjandet av en test- och demonstrationsanläggning

I arbetspaketet kommer vi att undersöka vilka behov som anläggningen ska fylla och hur vi tillgodoser de behoven. Det kan handla om test av foder, fiskarter, utveckling av affärsmodellen och hur anläggningen kan bidra till ett mer cirkulärt nyttjande av resurser.

Finansiärer