Mötesplats Gröna Klustret Nuntorp

Gröna Klustret får en halv miljon av Regionutvecklingsnämnden

Regionutvecklingsnämnden avsätter 500 000 kronor för medfinansiering av projektet ”Mötesplats Gröna Klustret Nuntorp” under hösten 2022. Övriga finansiärer i projektet är Fyrbodals kommunalförbund och Gröna Klustret Nuntorp.

Gröna Klustret Nuntorp är sedan 2018 en kunskaps- och utvecklingsarena för de gröna näringarna. Klustret har stor betydelse för företagandet på och runt Dalboslätten, särskilt inom livsmedel och lantbruk, samt energi. Klustret har också potential att växa som utvecklingsnod för företagande med utgångspunkt i skogsägandet i hela Västra Götaland. Dessa områden är centrala för att genomföra den regionala utvecklingsstrategin 2021–2030 och programmet Stärka innovationskraften, samt Klimat 2030. Projektets fokus på kunskapsförmedling och kompetensförsörjning bidrar även till genomförandet av program Bygga kompetens.

I projektet ”Mötesplats Gröna Klustret Nuntorp” ligger fokus på att omsätta de erfarenheter som gjorts fram till idag i en uppdatering av klustrets organisation och verksamhet för framtiden. Parallellt fortsätter verksamheten att svara mot företagens behov av kunskap, kompetens, nätverk och mötesplatser. Projektet vänder sig i första hand till skogsägare i hela Västra Götaland samt företagare inom lantbruk, livsmedel och energi, främst i Fyrbodal.

Mats Andersson (C) kommunalråd i Vänersborgs kommun:
En viktig satsning på kompetensförsörjning inom de gröna näringarna både för Västra Götaland, Fyrbodal och för Vänersborgs kommun. Medfinansieringen ger en tydlig bild av det gemensamma ansvaret för de gröna näringarnas framtid. Extra viktigt så här i krisberedskapsveckan som sammanfaller med Vänersborgs kommuns hållbarhetsvecka då vi samarbetar tillsammans för ökad social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Roger Johansson, ordförande Gröna Klustret:
-Det här är ju riktigt positivt när vi med gemensamma krafter kan möjliggöra kompetensutveckling för de gröna näringarna. Det här bådar gott inför framtiden och är ett kliv i rätt riktning för att få en basfinansiering av Mötesplats Gröna Klustret, Nuntorp.

För mer information om beslutsärendet:
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/2267841?agendaItemId=303947

Roger Johansson
Ordförande Gröna Klustret Nuntorp
Telefon 070-655 38 79
Epost: roger.sprangare@gmail.com