Värdekedjan inom trä finns i väst

Position Väst erbjuder företagsetableringsservice i en av Sveriges främsta transport- och industriregioner. Här finns kompetens för hela värdekedjan från skogsbruk till restströmmar, via design, materialutveckling och industriell träbyggnation.

https://www.svd.se/hela-vardekedjan-inom-tra-finns-i-vast

Gröna Klustret är omnämnda i Position Västs informationsbroschyr som en av utvecklingsnoderna för skog i Västsverige.

https://www.positionvast.se/sv/styrkeomraden/tra/