Gröna Baljväxter-Glädjande besked!

Gröna Baljväxter

Förstudien närmar sig slutet, slutrapport ska vara inlämnad senast sista juni. Arbetet startade våren 2019 efter att vi erhållit finansiellt stöd från Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands Sparbank och Västra Sveriges Konservväxtodlarförening. Förstudiens syfte var att utreda förutsättningarna för ett genomförandeprojekt kring lokalt producerade baljväxter. Detta har nu blivit verklighet och vi tackar våra sponsorer för det oumbärliga stödet.

Angående Genomförandeprojektet har vi fått ett glädjande besked, det har blivit godkänt!
Projektets syfte är att skapa förutsättningar för att starta upp en lokal odling och förädling av grönskördade bönor i stor skala. Projektet löper över 2,5 år och har en budget på drygt 4,7 miljoner kronor. Gröna Klustrets andel är c:a 700  kkr. Projektet startar våren 2020. Gröna Klustret är framförallt inblandade i arbetet med Sortförsök och Processteknik.
Övriga parter är Toppfrys, Västra Sveriges konservväxtodlarförening, RISE, Agroväst och Columella Innovation.

Pressrelease20200422[50585] Baljväxt