Utvecklingen inom de gröna näringarna är intensiv med tydliga inslag av ny teknik och hög grad av innovationsförmåga.  I en tid när ekonomin internationaliseras är tillgången till kunskap avgörande för att vår region och att Sverige som nation ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Inom de gröna näringarna växer det fram nya arbetsuppgifter och många lokala producenter vittnar om bristen på utbildad arbetskraft.

Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille bedrev en förstudie fram till maj 2018 med syfte att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt Kluster på Nuntorp. Ett stort engagemang för framtida utveckling inom de gröna näringarna uppstod i bygden. Förstudien visade att förutsätningarna var mycket goda och en ekonomisk förening bildades i maj 2018 med syfte att driva klusterverksamheten på Nuntorp.

Klustret består av aktörer från olika branscher men med anknytning till de gröna näringarna. En del av dessa finns fysiskt på plats på Nuntorp medan andra ingår i det virtuella nätverket.

I klustret ingår som en mycket väsentlig del också en stab med uppgift att driva verksamheten framåt, att jobba med marknadsföring, utbildningssamordning, forskning och utveckling samt service till medlemmar och aktörer.