Bakgrund och historia

Bakgrund och historia

Gröna klustret, som är beläget på Nuntorp gård i Brålanda, är ett levande kunskaps- och utvecklingscenter som bidrar till grön omställning och ökad konkurrenskraft inom de gröna näringarna i hela Fyrbodal.

Hur det hela började – ett utbildningscentrum sedan 40-talet
Nuntorp är belägen nära södra gränsen av Dalslands slättbygder, 3 km söder om Brålanda. 1939 beslöt riksdagen att skilja lantmannaskolorna från folkhögskolorna och att skolorna även skulle ha egna jordbruk. Efter beslut av landstinget år 1941 köptes gården Nuntorp i Brålanda socken in. Den 5 september 1944 invigde landshövdingen i Älvsborgs län, Nuntorps lantmannaskola och lanthushållsskola i Brålanda socken. De följande åren uppfördes fler byggnader och åkermarken täckdikades. 1950 utökades antalet bostäder ytterligare och även ett svin- och hönshus invigdes. Mer åkermark köptes in. 1962 byggdes både skola och elevhem ut. 1971 skedde en stor förändring i utbildningen i och med gymnasieskolans införande. Lantbruksutbildningen blev tvåårig och det ingick även allmänna ämnen på schemat. Det blev också mer praktisk utbildning och många närliggande jordbruk blev praktikgårdar. Även lanthushållsskolans utbildning förändrades. En anpassning av utbildningen har kontinuerligt skett så att den motsvarar dagens krav. Fram till sommaren 2017 bedrevs en Naturbrukslinje med inriktning på djur och lantbruk samt särskoleverksamhet.

Efter att regionen fattat beslut om att avveckla skolan togs också beslut om att sälja fastigheten. Tomas Sylvesson, Tengesbol och Richard Johansson, Västergården upprättade ett köpeavtal och tillträde fastigheten den 15 mars 2018. Mark och skog delades sedan mellan de två köparna. Fastighetsbeståndet övertogs av Richard och Anna Johansson.

Ett grönt kluster tar form
Utvecklingen inom de gröna näringarna är intensiv med tydliga inslag av ny teknik och hög grad av innovationsförmåga.  I en tid när ekonomin internationaliseras är tillgången till kunskap avgörande för att vår region och att Sverige som nation ska kunna stärka sin konkurrenskraft. Inom de gröna näringarna växer det fram nya arbetsuppgifter och många lokala producenter vittnar om bristen på utbildad arbetskraft.

Brålanda Företagarförening och Dalbo Hushållningsgille bedrev en förstudie fram till maj 2018 med syfte att klarlägga förutsättningarna för att skapa ett Grönt Kluster på Nuntorp. Ett stort engagemang för framtida utveckling inom de gröna näringarna uppstod i bygden. Förstudien visade att förutsättningarna var mycket goda och en ekonomisk förening bildades i maj 2018 med syfte att driva klusterverksamheten på Nuntorp.

Gröna klustret består av aktörer från olika branscher men med anknytning till de gröna näringarna.

I klustret ingår som en mycket väsentlig del också en stab med uppgift att driva verksamheten framåt, att jobba med marknadsföring, utbildningssamordning, forskning- och utvecklingssamordning samt service till medlemmar och aktörer.