Ny satsning på hållbar resursanvändning

”Cirkulära system” är ett samverkansprojekt mellan Gröna Klustret och Chalmers industriteknik. Projektet syftar till att utveckla nya företag och nya affärer genom att bättre nyttja företagens restprodukter. Dessa restprodukter är ofta underutnyttjade och kan i stället användas för att utveckla nya produkter eller bli en resurs för andra företag. Vi kommer att kartlägga vilka restprodukter som finns från lokala lantbruk och livsmedelsindustrier. Arbetet innebär även att identifiera nya samarbeten samt prioritera vilka idéer och möjligheter som har störst potential samt att identifiera flaskhalsar och behov i hela värdekedjan.

Behov

Gröna Klustret har tillsammans med samarbetsparter identifierat flera behov inom de gröna näringarna som lagt grund till projektet. Många lantbruk behöver ökad lönsamhet. De har också behov av ökad samverkan mellan företag och organisationer som stärker de gröna näringarnas möjligheter till att öka värdet av restströmmar från företagen.

 

Syfte

Syfte med projektet är bland annat att öka resursanvändningen och den cirkulära ekonomin, stärka områdets attraktionskraft, öka självförsörjningsgraden, samt minska klimatpåverkan.

 

Hög kompetens

– Vi har fått ihop en styrgrupp med hög kompetens och brett nätverk som kommer att gynna arbetet i projektet och utvecklingen av cirkulära system, säger Gröna Klustrets verksamhetsledare Carin Alfredsson.

– Chalmers industriteknik kommer att bidra till projektet genom metoder och värdefull kunskap kring cirkulära och resurseffektiva matsystem, industriell symbiossamverkan för ökad resurseffektivitet och innovationsstöd.

I styrgruppen kommer förutom Gröna klustret och Chalmers industriteknik även finnas representanter från LRF, Lokalproducerat i Väst, Dalslands sparbank, Nuntorp gårdsbutik (ett nav för lokalproducerade produkter till konsument) och Skafferi Väst grossist ( som säljer råvaror till
offentliga kök i hela Dalsland samt Säffle och Vänersborg).

Läs mer om projektet